Tag: خرید دستگاه صحافی

صحافی فنری
صحافی

صحافی فنری یا صحافی سیمی

صحافی فنری یکی از انواع روش های صحافی است که کاربرد زیادی در مجلد سازی دارد. برای صحافی کتاب روش های مختلفی هست. عواملی مانند