لیست قیمت پرینت سیاه و سفید

لیست قیمت پرینت سیاه سفید سایز A4 (به تومان)

نوع کاغذتا 100 عددتا 300 عددتا 500 عددتا 1000 عددتا 2000 عدد
تحریر 80 گرمیکرو : 1500
دورو : 2500
یکرو : 1200
دورو : 1800
یکرو : 1000
دورو : 1500
یکرو : 800
دورو : 1200
یکرو : 700
دورو : 1000

 

لیست قیمت پرینت سیاه سفید سایز A3 (به تومان)

نوع کاغذتا 100 عددتا 300 عددتا 500 عددتا 1000 عددتا 2000 عدد
تحریر 80 گرمیکرو : 3000
دورو : 5000
یکرو : 2400
دورو : 3600
یکرو : 2000
دورو : 3000
یکرو : 1600
دورو : 2400
یکرو : 1400
دورو : 2800